Humanoid League Virtual Season 2021/22

Game Day 1, 19th December 2021

K-GD1-1 CIT Brains UTRA 12:0
K-GD1-2 NUbots 01. RFC Berlin 0:10
K-GD1-3 Starkit ITAndroids 9:0
K-GD1-4 Bit-Bots MRL-HSL 4:2

Game Day 2, 9th January 2022

K-GD2-1 ITAndroids Bit-Bots 0:10
K-GD2-2 NUbots Starkit 0:9
K-GD2-3 01. RFC Berlin UTRA 1:0
K-GD2-4 MRL-HSL CIT Brains 0:5

Game Day 3, 23rd January 2022

K-GD3-1 Bit-Bots NUbots 8:0
K-GD3-2 Starkit UTRA 11:0
K-GD3-3 MRL-HSL ITAndroids 1:0
K-GD3-4 CIT Brains 01. RFC Berlin 0:5

Game Day 4, 6th Feburary 2022

K-GD4-1 01. RFC Berlin Starkit 0:12
K-GD4-2 NUbots MRL-HSL 0:7
K-GD4-3 UTRA Bit-Bots 0:6
K-GD4-4 CIT Brains ITAndroids 12:0

Game Day 5, 20th Feburary 2022

K-GD5-1 Starkit CIT Brains 5:0
K-GD5-2 ITAndroids NUbots 1:1
K-GD5-3 MRL-HSL UTRA 1:0

Game Day 6, 6th March 2022

K-GD5-4 Bit-Bots 01. RFC Berlin 2:2
K-GD6-1 CIT Brains NUbots 8:0
K-GD6-2 UTRA ITAndroids 0:0
K-GD6-3 01. RFC Berlin MRL-HSL 0:4

Game Day 7, 20th March 2022

K-GD7-1 ITAndroids 01. RFC Berlin 0:6
K-GD7-2 NUbots UTRA 1:0
K-GD7-3 Bit-Bots CIT Brains 1:1

Game Day 8 (Quarterfinals), 3rd April 2022

K-GD8-1 Bit-Bots UTRA 7:0
K-GD8-2 MRL-HSL ITAndroids 0:0
K-GD8-2 Overtime MRL-HSL ITAndroids 0:0
K-GD8-2 Penalty MRL-HSL ITAndroids 0:0
K-GD8-3 01. RFC Berlin NUbots 3:0

Game Day 9 (Semifinals), 17th April 2022

K-GD9-1 Bit-Bots ITAndroids 11:0
K-GD9-2 CIT Brains 01. RFC Berlin 6:1

Game Day 10 (3rd Place Match and Final), 17th April 2022

K-GD10-1 (Final) Bit-Bots CIT Brains 2:4
K-GD10-2 (3rd) ITAndroids 01. RFC Berlin 0:3